Svar på ”Skriftlig varning och uppmaning att vidta rättelse, samt underrättelse om återkrav (HSN 2021-0693)”

Mandolean AB (Mandolean) och Region Stockholm har en pågående dialog i anledning av Regionens fördjupade uppföljning av öppenvårds-delen av avtalet ADA 11730 avseende Specialiserad ätstörningsvård innefattande öppen- och slutenvård inom objekt 1 Södra länsdelen samt objekt 2 Norra länsdelen (Avtalet). Den 22 maj, 2023 skickade Mandolean sitt ”Svar i anledning av Region Stockholms fördjupade uppföljning av Mandolean ABs avtal avseende specialiserad ätstörningsvård” (Svaret) där det utförligt beskrivs varför Mandolean inte delar Regionens tolkning av Avtalet och inte heller Regionens påståenden om felaktiga rapporteringar.

Eftersom Regionen inte har kommenterat Svaret överraskades Mandolean av den skriftliga varningen från Regionen (Varningen). Utan att beröra Svarets innehåll, upprepar Varningen i stället Regionens inställning att Mandoleans rapportering är felaktig.

Mandolean vidhåller att rapporteringen har stöd i Avtalet och hoppas att de aktuella frågorna kan lösas genom dialog. Mandolean föreslår därför att parterna träffas på Mandometerkliniken, Novum, så snart som möjligt för en öppen och lösningsorienterad diskussion. För att underlätta diskussionen förtydligar och utvecklar Mandolean i det följande sin inställning till Regionens påståenden i Varningen. (mer …)

0 Read More

Svar i anledning av Regions Stockholms fördjupade uppföljning av Mandolean AB:s avtal avseende specialiserad ätstörningsvård

Summarisk sammanfattning

Mandolean AB (Mando) har tagit del av Hälso- och sjukvårdsförvaltningens (HSF) rapport från den fördjupade uppföljningen som genomförts avseende Mandos avtal om specialiserad ätstörningsvård (Granskningen). Granskningen avser tiden 2019 – mars 2022. Som tidigare framförts välkomnar Mando Granskningen, inte minst förslagen till förbättringar. Mando har redan gjort flera förbättringar med goda resultat.

Efter att ha gått igenom Granskningen, inklusive föreslagna rekommendationer, måste vi tyvärr konstatera att betydande delar baseras på missuppfattningar eller till och med felaktigheter avseende avtalet och dess innehåll. (mer …)

0 Read More

Frisk! 63 patienter och anhöriga berättarLäs den digitala boken Frisk! 63 patienter och anhöriga berättar >

0 Read More
Contact Us