Den svenska termen hetsätare myntades av Mandometerklinikens forskare 1984.

 

Hetsätningsstörning kallas även BED (Binge Eating Disorder) och är likt bulimi en ätstörning med episoder av snabbt intag av stora mängder mat. Patienterna upplever att de inte kan sluta äta fastän de skulle vilja, sk kontrollförlust. Skillnaden är att patienter med hetsätningsstörning inte kompenserar för det ökade energiintaget, utan majoriteten som söker vård är allvarligt överviktiga.

 

Patienter med hetsätningsstörning svarar snabbt på Mandometerbehandling. Mando har visat att majoriteten blir av med sina symptom på i genomsnitt 2-5 månader. Samtidigt går de flesta ner i vikt, i genomsnitt 10-12 kg under ett år.

Kriterier för diagnosen Hetsätningsstörning enligt DSM-5

 • Hetsätning utan därpå kompensatoriska beteenden minst en gång i veckan under 3 månader.

 • Kontrollförlust

Hetsätningsepisoden karakteriseras av:

 • Patienten äter fortare än normalt
 • Mängden mat ger upphov till obehaglig mättnad
 • Äter utan att vara hungrig
 • Äter ensam och känner skam för att äta så mycket
 • Äcklas över sig själv, känner sig deprimerad eller har skuldkänslor efteråt

Vi ger Dig gärna ytterligare information om hetsätningsstörning och vilken hjälp som finns.
Kontakta oss på 08-556 406 00 så svarar vi på Dina frågor.

Vår behandling av hetsätningsstörning

Vår behandling av hetsätningsstörning skiljer sig inte avsevärt från behandling av andra ätstörningar; fokus är att återställa ett normalt ätbeteende och därför är ätträning med vårt medicintekniska hjälpmedel Mandometer® en viktig del i behandlingen.

Förutom att normalisera ätbeteendet och matrelaterade situationer, ingår normalisering av fysisk aktivitet och ett program för social återuppbyggnad och stärkt självförtroende. Behandlingen sker som regel utan användande av mediciner. Behandlarna stöttar, uppmuntrar, ger alternativ och strukturerar.

Ätträning med Mandometer

Normalisering av fysisk aktivitet

Social återuppbyggnad och psykologiskt stöd, brukar- och anhörigstöd

Internetbehandling

Ätträning med Mandometer
mandometer_kurvor_web

Ätträning med Mandometer®

För att normalisera ätande och vikt är ätträningen en del av behandlingen; patienterna lär sig att känna hunger och mättnad med hjälp av Mandometer, en biofeedbackapparat, som består av en tunn våg som kommunicerar trådlöst med en smartphone. Ovanpå vågen ställer patienten sin tallrik med mat och Mandometer registrerar tallrikens viktminskning under måltidens gång och ett mått på ättakt erhålls. Med jämna intervaller får patienten skatta sin mättnadsupplevelse genom att peka på mobilskärmen och mättnadsskattningarna sparas. Mandometer registrerar avvikelser i normalt ätande och tränar ätbeteende. Patienter med ätstörningar, oavsett vikt och diagnos, har ett linjärt ätbeteende; de äter med samma ättakt under hela måltiden, medan friska personer har ett decelererat ätbeteende; ättakten är snabb i början och planar ut mot slutet av måltiden. Patienter med hetsätningsstörning och bulimiker äter fort, mycket och känner ingen eller liten mättnad. Patienter med hetsätningsstörning uppmuntras att äta mindre, långsammare och bli mätt fortare. Patienter ser referenskurvor för ättakt och mättnad samtidigt som den egna ättakten och mättnadsupplevelsen visas på mobilskärmen. När ätbeteendet normaliseras ändras tankemönstret, eftersom beteende driver tankar. Patienten får kontroll av matintag och viktutveckling.

Mer om Mandometer >

decelerated_linear_eatingpattern_sv_transp
Två typer av ätbeteende; decelererat och linjärt.

Restaurangbesök och ”förbjudna” livsmedel tränas. Varje patient kan ha flera hundra förbjudna livsmedel, dvs livsmedel patienter vägrar äta för att undvika viktökning eller livsmedel som startar en hetsätning. Blindtest med Mandometer genomförs var 6:e vecka för att kontrollera att ätbeteendet följer programmerade normalkurvor. Ätträning med Mandometer normaliserar ätbeteendet på ungefär 2-4 månader; patienterna tycker att Mandometer ”är trygg”, ”ljuger inte”, ”ökar kontrollen” och ”tar ätbeteendet på allvar”, de oroar sig inte för att bli lurade att äta mer än överenskommits och får en känsla av kontroll över sitt ätande, som är viktigt i behandlingen av alla ätstörningar. Genom träning att äta normala mängder mat återskapas det friska ätbeteendet, där ingen mat är förbjuden; den mat som förut var ”tabu” tränas också.

Mandometer används också för diagnostik; patienterna äter testmåltider utan träningskurvor för att ätstörningar skall upptäckas tidigt; det ändrade ätbeteendet visar sig långt innan sjukdomens psykiska konsekvenser.

satietymeter_bakery

Mättnadsmätare®

 • Mättnadsmätaren släcker ut småätande mellan måltider.
 • Appen frågar automatiskt användaren om hen är hungrig eller om småätandet beror på vana eller att man inte har något att göra.
 • Mättnadsmätaren är utvecklad för iPhone och Android och ingår i Mandometer-appen.
Normalisering av fysisk aktivitet
park-life

Normalisering av fysisk aktivitet

Patienter med hetsätningsstörning är i regel överviktiga och vill gå ner i vikt. Patientens aktivitet mäts med aktivitetsmätare, patienten uppmuntras att succesivt börja röra på sig och utarbetar i samarbete med ansvarig behandlingspersonal ett aktivitetsschema. Patienten får en stegräknare OMRON Walking Style HJ-321-E. När patienten går i remission (blir symptomfri) finns inga restriktioner vad gäller fysisk aktivitet.

aktivitetsmatare_
Social återuppbyggnad
behandlingsvecka_hetsatning

Social återuppbyggnad

I den individuella behandlingsplanen ingår att varje patient och ev närstående bestämmer sina kort- och långsiktiga mål tillsammans med ansvarig behandlingspersonal. När patienten klarar att nå ett uppsatt mål belönas detta i ett belöningsschema och självförtroende och självkänsla ökar. Beteendeförändringar, men inte fysiologiska förändringar, belönas.

Internetbehandling

Internetbehandling

dr.cecilia

Patienter med ätstörningar är en homogen grupp avseende frågor och funderingar, kring sin sjukdom, särskilt i början av behandlingen. De tänker till exempel ständigt på sin sjukdom och måste gång på gång se till att de inte luras samtidigt som de vill bli påminda om varför de bör stanna i behandlingen. Det är vanligt att patienter frågar behandlingspersonalen: “Hjälp mig sluta hetsäta?” och “Varför får jag panik efter maten?” Dr. Cecilia, Mandometerklinikernas virtuella terapeut, är en internetbaserad version av Mandometermetoden. Det är en interaktiv behandlingsform som har två komponenter tillgängliga via ett webbgränssnitt, dels en virtuell terapeut som svarar på patientens frågor dels en terapeutisk vägledningskomponent som ger återkoppling som uppmuntrar patienten till förändring. Den virtuella terapeuten har svar på de flesta frågor om ätstörningar oavsett diagnos.

Den virtuella terapeuten utvecklas dynamiskt i takt med att patienter ställer nya frågor; när ett svar på en fråga saknas omformulerar Dr. Cecilia frågan varpå patienten ges tre alternativ att välja mellan samtidigt som den obesvarade frågan skickas vidare till redaktionen för uppdatering. Patienten väljer ett av alternativen där åtminstone ett frågealternativ är positivare än ursprungsfrågan. På så sätt får det virtuella samtalet en mer positiv riktning. Samtidigt upplever patienten i majoriteten fall att patienten fått svar på ursprungsfrågan. Till skillnad från traditionella fråge-svarsystem, ger Dr. Cecilia också icke-verbala uttryck genom kroppsspråk tillsammans med fakta, vilket har en motiverande effekt i samtal med patienter. Patienter får omedelbar respons efter varje frågestund med Dr. Cecilia.

dr.cecilia_anteckningsboken_dialog

Patienter med hetsätningsstörning är i huvudsak (unga) vuxna och sökandet efter svar på internet är naturligt för dem. Internetbaserad behandling av ätstörningar kommer att vara tillgängligt för alla (om än med begränsningar) och är inte tänkt som exklusivt för Mandometerklinikerna. Personalen på kliniken finns givetvis till hands för patienterna och deras frågor, men då funderingar och tankar kan uppkomma när som helst under dygnet, är Dr. Cecilia ett bra komplement till den mänskliga kommunikationen. Patienten kan ställa samma frågor om igen, de får alltid ärliga svar, som utöver det även ger uppmuntran och motivation att fortsätta kampen för att bli frisk.

Redaktionen för Dr. Cecilia är en heterogen grupp av experter inom ätstörningsproblematik och behandling; läkare, sjuksköterskor, psykologer, beteendevetare och nutritionister. Patienter hjälpte till att bygga upp databasen med frågor kring mat, vikt, oro, sömn, träning samt andra ämnen som berör sjukdom och behandling. Patienterna fick ge sina synpunkter i enkätform varpå systemet förbättrades efter patienternas önskemål i samarbete med programmerare, designer, jurist, forskare samt redaktörerna. Dr. Cecilia har anpassats till Hälso- och Sjukvårdslagen. Användarvillkor och journalföring har utretts med hjälp av juridisk expertis. Dr. Cecilia används av patienter och terapeuter i det dagliga kliniska arbetet.

mandoonline_sv

Mando Online är en direkt översättning från den kliniska behandlingen till en digitaliserad version med Dr. Cecilia som virtuell terapeut. De processer som framgångsrikt används på Mandometerklinikerna automatiseras och paketeras till en behandling tillgänglig via nätet. Vissa digitala funktioner används redan idag på våra kliniker som Mandometer, Mättnadsmätare, Diagnostisk algoritm, Stegräknare och Dr. Cecilia.

Dr. Cecilia är tillgänglig dygnet runt vilket är ett stöd de stunder då patienten inte är på kliniken.

Remissionskriterier, hetsätningsstörning

Mando tillämpar följande kriterier för remission och definierar en patient i remission som är diagnosfri enligt DSM-5. Även om inte viktnedgång är ett kriterium enligt DSM-5, är det eftersträvansvärt att få ner patienten i vikt eftersom även en ringa viktnedgång på 5% har klinisk relevans.

 1. Normalt ätbeteende (300-350 gram mat på 12-15 minuter och en normal upplevelse av mättnad)
 2. Normala laboratorievärden
 3. Normalt psykiatriskt tillstånd (ångest, oro, depression)
 4. Mat och kroppsvikt upplevs inte längre som problem
 5. Åter i skola/arbete och fritidsaktiviteter
 6. Inga hetsätningar under de tre senaste månaderna
moak

Jag mår bättre än jag någonsin gjort och jag känner mig som en bra mamma och förebild.

Moa

”Jag har alltid haft en problematisk relation till mat. Under tonåren så svalt jag mig själv och tränade onormalt mycket. Under senare år utvecklade jag en hetsätningsproblematik där jag åt stora mängder mat, fikabröd och godis på kort tid under perioder för att sedan svälta mig själv under andra perioder. Jag skämdes för min problematik och handlade i smyg, åt i bilen på vägen hem eller på nätterna för att dölja mitt ätande för mina närstående. Min komplicerade relation till mat har gjort att jag inte har haft någon naturlig mättnadskänsla och jag har inte heller haft någon insikt i hur stor en ”normal” portion är. När jag fick mitt andra barn bestämde jag mig för att jag måste ta tag i min ätstörning och som tur var träffade jag en bra läkare på vårdcentralen var lyhörd för min problematik och skickade en remiss till Mandometerkliniken där jag fick börja min behandling våren 2019.

Jag måste medge att jag var rädd i början, rädd för att jag skulle bli dömd för mitt ätande, rädd för att trotsa min ätstörning och framförallt rädd för att misslyckas med behandlingen. Jag fick träffa en dietist för att lägga upp en plan kring vad jag skulle äta och när vilket kändes tryggt då jag fick släppa kontrollen till någon annan som jag vet är kunnig inom sitt område. Jag blev också tilldelad en behandlare som jag skulle träffa en gång i veckan, vi klickade på en gång och hon har sedan dag ett varit ett enormt stöd och jag har aldrig känt mig dömd av henne, hon har snarare lyft mig och hjälpt mig framåt då det varit som tuffast i behandlingen. De gånger jag föll dit i hetsätningsperioder under behandlingen fick jag stöd och redskap för hur jag skulle kunna undvika att hamna i liknande situationer igen. Jag upplevde att det var konkreta tips och verktyg som att t.ex. planera måltider i förväg, aldrig handla hungrig m.m.

Förutom min behandlare så har det absolut viktigaste för mig i behandlingen var Mandometer, den gav mig trygghet och stöd i måltidssituationerna och hjälpte mig att lära om mitt ätmönster. I september 2019 hade jag min sista hetsätningsperiod men jag fortsatte ändå att gå i behandling. I mars 2020 blev jag friskskriven och jag hade då lärt mig; se hur en normalstor portion ser ut, lärt mig äta under regelbundet, lärt mig känna och tolka hunger- och mättnadskänslor, varit fri från hetsätning i 6 månader och lärt mig vara stolt över mig själv och min kropp. Idag har jag följts i ett år efter avslutad behandling och jag mår bättre än jag någonsin gjort och jag känner mig som en bra mamma och förebild. Jag är så otroligt tacksam över att jag gav mig själv chansen att få leva ett friskt liv fritt från ätstörningen.”

Moa Källström

Forskning och Resultat

Sedan 2004 år har Mandometerkliniken forskat på allvarligt överviktiga barn och ungdomar tillsammans med universitetskliniken i Bristol, England. En randomiserad studie bland engelska barn och ungdomar, varav ca 25% uppfyllde DSM-kriterierna för hetsätning, visade att Mandometerbehandling är effektivare än standardbehandlingen och att viktminskningen och dess medicinska effekter består under uppföljningstiden (bild 1) och att hunger- och mättnadshormon (Ghrelin, PYY) återställs efter Mandometerträning (bild 2).

Resultat_bristol_sv
Bild 1. Viktnedgång BMI SDS hos 108 allvarligt överviktiga barn och tonåringarFord A, Bergh C, Södersten P, Sabin M, Hollinghurst S, Hunt L, Shield P. Treatment of childhood obesity by retraining eating behaviour: a randomised trial. BMJ 2010; 340:b5388 doi:10.1136/bmj.b5388.
Hungerhormon ghrelin_sv
Bild 2. Mandometerbehandling och hungerhormon GhrelinGalhardo, J., Hunt, L.P., Lightman, S.L., Sabin, M.A., Bergh, C., Sodersten, P., Shield, J.P.H., 2012. Normalizing eating behavior reduces body weight and improves gastrointestinal hormonal secretion in obese adolescents. J. Clin. Endocrinol. Metab. 97, E193–201.

Behandling av 258 allvarligt överviktiga patienter med hetsätningsstörning

Resultat från Mandometerbehandling av 258 allvarligt överviktiga vuxna. (Bild 3).
83% var kvinnor, medelålder 40 år och 17% män, medelålder 51 år.

 1. Kroppsvikten minskade med i genomsnitt 10,3 kg för kvinnor och 12,3 kg för män.
 2. Äthastigheten minskade med i genomsnitt 19 g/min för kvinnor och 21 g/min för män.
 3. Upplevelse av mättnad ökade med i genomsnitt 26% med kvinnor och 39% med män.
Patienterna uppmuntrades även att öka sin fysiska aktivitet, men huvudsaklig fokus var att minska äthastigheten med Mandometer. Ingen kostrestriktion infördes för patienterna, även om de erbjöds kostråd.
Contact Us