Vår behandling är evidensbaserad och bygger på forskning som publicerats i vetenskapliga och medicinska tidskrifter.

 

75% av patienterna går i remission, dvs de blir symtomfria och
90% av dessa håller sig friska fem år efter behandlingen.

Ca 10% återfaller, de flesta till en EDNOS-diagnos (några av anorexi- eller bulimikriterierna är uppfylld, men inte alla) och är betydligt enklare att behandla igen (Bergh m fl PNAS 2002;99:9486 >, Bergh m fl Behav Neurosci 2013;127:878 >).

Remissionskriterier

  1. Normalt ätbeteende och mättnad, dvs att äta 300-350 gram på 12-15 minuter
  1. Normal vikt (för kvinnor BMI 19-24, för män BMI 20-25)
  1. Normala laboratorievärden
  1. Normalt psykiatriskt tillstånd
  1. Tillbaka i skola eller arbete
  1. Mat och vikt upplevs inte vara ett problem
  1. Inga hetsätningar eller kräkningar de senaste 3 månaderna

Alla sju kriterier krävs för att gå i remission. Om man klarar fem av sju kriterier är man på väg att bli frisk, man är i partiell remission och fortsätter i behandlingen.

Alla patienter följs under fem år efter behandlingen.

Man friskskrivs när man är i remission och kommer sedan tillbaka till kliniken efter 1, 2, 3, 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 och 60 månader. Vid uppföljningarna mäter vi ätbeteende, fysisk aktivitet, kroppsligt och psykiatriskt mående, livskvalitet och hur återanpassningen till skola, arbete och fritidsaktiviteter går.

Ätstörningsvård i Södra Älvsborg – vårdutbud och behandlingsresultat

Atstorningsvard

Anders Thorstensson fick i uppdrag av Hälso- och sjukvårdsnämnden i Mittenälvsborg, som är del av Västra Götalands Regionen, att utreda vilka vårdresultat ätstörningsvården i södra Älvsborg uppnår, för att få ett bättre underlag för beställning och uppföljning av ätstörningsvården i Södra Älvsborg. Fyra vårdgivare har lämnat uppgifter till rapporten, som är en genomgång av ätstörningars förekomst och relaterade problem, hur patienterna behandlas och hur man mäter effekter och kostnader. Mandometerkliniken i Alingsås har varit med i utvärderingen. Helt kort kan sägas att utfallsmått är sällsynta i den konventionella vården, att resultat oftast inte redovisas och att patienter inte följs upp efter behandlingen. Mandometerkliniken har under 20 års tid utarbetat metoder och rutiner som möjliggör att situationen kan förbättras, vilket VGRs utredare påpekar. Som följd har utredaren beräknat att kostnaden för en patient som Mandometerkliniken behandlat till remission är en åttondel jämfört med en som behandlats konventionellt.

Mats
Mats Hölcke, Medicinskt ansvarig läkare på Mando.

Samverkan

Mandometerklinikerna deltar i nätverksmöten med representanter från traditionell ätstörningsvård, vuxenpsykiatrin, barn-och ungdomspsykiatrin, skolan och socialtjänsten.  Ett omfattande kontaktnät har under åren byggts upp; närheten till övriga medicinska discipliner vid Karolinska universitetssjukhuset är en stor tillgång. Mandometerklinikerna rapporterar data till kvalitetsregister.

Mandometerklinikerna har strikta remissionskriterier för att förhindra återfall och hela 90% av patienterna förblir friska över en femårsperiod och resten av livet.

Det är bara 1/4 av patienterna som inte uppnår full remisson och då uppfyller de flesta minst fem av de sju kriterierna.

Anna Anvret, Vetenskaplig – Klinisk Samordnare på Mando.

Contact Us