Den traditionella vården utgår från att ätstörningar är psykiska sjukdomar och behandlas med terapi (individualterapi, familjeterapi, kognitiv beteendeterapi (KBT)) och mediciner som t ex SSRI (selektiva serotoninåterupptagshämmare) eller antidepressiva. Orsaken till anorexi har varierat under de senaste hundra åren; från schizofreni som är en svår psykisk sjukdom till tvångssyndrom.

Behandlingsutfallet med dessa metoder för anorexi och bulimi är likartat, dvs färre än hälften har ett bra utfall och hälften av dem som har ett bra utfall kommer att återfalla inom ett år efter avslutad behandling. En studie om KBT och bulimia nervosa visade att 4 månader efter behandlingen hade 44% av patienterna återfallit; 14% av de ursprungligen 194 patienterna var då i remission (Halmi m fl Arch Gen Psychiatry 2002;59:1105).

Mandometermetoden skiljer sig ifrån gängse synsätt genom att vi visat att de psykiska symptomen som ångest, depression och tvångsbeteenden är följder och inte orsaker till ett förändrat ätbeteende och försvinner när ätandet och mättnadskänslan normaliserats. Behandlingsutfallet är samma oavsett diagnos. Cirka 75% av patienterna kommer att gå i remission (vara symptomfria) och cirka 10% av dessa kommer att återfalla under en uppföljningstid av fem år.
Läs mer om vår forskning och behandlingsresultat >

Mandometermetoden skiljer sig från de konventionella metoderna.

Ätstörningen är inte resultatet av en psykisk sjukdom.

Den ångest, depression och de tvångstankar som patienten kan ha är inte det som orsakar ätstörningen. De psykiska problemen är istället symptom på svält och resultatet av ett stört och oregelbundet ätande. De psykiska symptomen minskar för att slutligen försvinna helt när patienten återfår kontrollen över sitt ätande och ätbeeendet blivit normalt igen.

Ingen bär skulden.

Det är inte någons fel att en person drabbats av en ätstörning. Inte patienten och inte patientens föräldrar. En ätstörning beror inte på problem i familjen eller familjerelationer. Däremot får man problem i familjen när en familjemedlem drabbas av en ätstörning.

Vi använder som regel inga psykofarmaka i behandlingen.

Forskningen visar att antidepressiva mediciner inte fungerar på depressioner i samband med anorexi och bulimi utan istället kan minska patientens aptit, kroppstemperatur, sexuell aktivitet, inlärningsförmåga och till och med öka ångest och självmordstankar. Därför använder vi inte denna typ av mediciner i vår behandling. Om en patient äter mediciner när behandlingen börjar kommer våra läkare att se till så att patienten under en tid trappar ner på medicinerna på ett kontrollerat sätt för att till slut slippa dem helt.

Patienten behöver inte vara rädd för att vi ska "göra dem tjocka".

Mandometer® normaliserar ätbeteende och mättnad. När ätandet fungerar och patienten lärt sig att tolka de biologiska signalerna för hunger och mättnad upphör rädslan för att bli tjock och för att inte kunna sluta och äta fastän man skulle vilja. Det är bara, 6% av våra anorektiker som utvecklat bulimi.

Mandometer® ger Dig total kontroll av matintag och viktutveckling.

Apparaten lär Dig hur Du ska äta, och på vilken tid. Mandometer lär Dig att ingen mat behöver exkluderas och ingen mat blir längre tabu. Samtidigt som risken för att bli överviktig upphör. Mandometer ger patienten ett verktyg för kontroll och hen behöver inte känna att hen riskerar att bli lurad. Läs mer om Mandometer >

Contact Us