Vad erbjuder Mandometerklinikerna/AB Mando?

AB Mando är ett privat vårdbolag som genom Mandometerklinikerna bedriver vård och vårdutveckling, teknisk utveckling och forskning. Vi bedriver även förebyggande vård i form av studiebesök, föreläsningar och undervisning.

Var finns vi?

Vi har tre kliniker i Sverige, två i Stockholm, en vid Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge och en på Danderyds sjukhus samt en klinik i Alingsås.
Till Våra kliniker >

Vi har också kliniker för behandling av överviktiga, Mandoleanklinikerna.
Läs mer om Mando Group >

När har vi öppet?

Mandometerkliniken vid Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge har öppet hela dygnet och 365 dagar per år.
Mandometerkliniken Danderyds sjukhus och Mandometerkliniken Alingsås har öppet dagtid måndag till fredag.

Personal och kompetens

Hos oss arbetar beteendevetare, läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, dietister och nutritionister. AB Mando har dygnet runt bemanning bestående av läkare, sjuksköterskor och undersköterskor. Jourläkarlinjen består av sex läkare med följande specialiteter: invärtesmedicin, endokrinologi, pediatrik och allmänmedicin. Dessutom har vi en psykiatriker.

All behandlingspersonal på Mandometerklinikerna genomgår certifiering ”Hur man behandlar anorexi och bulimi” innan de börjar arbeta självständigt. Ett strukturerat utbildningsprogram innebär att deltagarna får en gedigen genomgång av teori och praktik inom etik, orsaker, riskfaktorer, svältrelaterad psykiatri, psykiatrisk samsjuklighet, läkemedelslära, inlärningsteori, beteende, sjukdomsbild och behandling på Mandometerklinikerna och i traditionell vård.

En väl fungerande organisation kräver ett gott ledarskap och därför har AB Mando satsat mycket på sina ledare. De kliniska cheferna deltar i en ledningsgrupp som träffas varje vecka.

Kort om beläggningen

Mandometerkliniken vid Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge har en avdelning för heldygnsvård med 16 sängar. Beläggningen är i genomsnitt 85-90%. Den genomsnittliga heldygnsvårdtiden är 6-8 veckor. Det finns ett gott samarbete avseende ätstörningar mellan Mandometerklinikerna och Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge.

Antal patienter

Vi har drygt 400 patienter i behandling. Lika många går i uppföljningsprogrammet.

Antal patienter i remission

Hittills har drygt 1500 patienter gått i remission. Dessa patienter följer vi i ett uppföljningsprogram under 5 år. Återfallsfrekvensen är ca 10%. Ca 80% av patienterna kommer till fler än hälften av uppföljningskontrollerna.

Remissionskriterier

 1. Normalt ätbeteende och mättnad, dvs att kunna äta 300-350 gram på 12-15 minuter
 2. Normal vikt (för kvinnor BMI 19-24, för män BMI 20-25)
 3. Normala laboratorievärden
 4. Normalt psykiatriskt tillstånd
 5. Tillbaka i skola eller arbete
 6. Mat och vikt upplevs inte vara ett problem
 7. Inga hetsätningar eller kräkningar de senaste 3 månaderna

Diagnoser och svårighetsgrad

Vi behandlar alla svårighetsgrader och diagnoserna anorexia nervosa, bulimia nervosa och ospecificerad ätstörning, EDNOS. Vi exkluderar enbart patienter med pågående alkohol-och/eller drogberoende.

Ålder och kön

Vi behandlar alla åldrar och båda kön.

Kö och kösystem

För patienter från Stockholms län följer vi den prioriteringsordning som Stockholms läns landsting har satt upp. Se pdf >

Vårdtjänster

Akut sjukvård
Akut sjukvård

Ästörningspatienter med följande symtom läggs in akut:

 1. puls < 35-40 slag/min och/eller kroppstemp < 36° C,
 2. hypokalemi: K < 3.0 mmol/L,
 3. hypofosfatemi: P < 0.65 mmol/L ,
 4. hypomagnesemi Mg < 0.7 mmol/L,
 5. EKG – förändringar med förlängt QTc intervall > 450-500 msek
 6. akut dehydrering > 6 % samt
 7. suicidrisk
Akutsjukvården på Mandometerkliniken vid Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge är integrerad med beteendeterapin. Syftet med heldygnsvården är att stabilisera patientens somatiska och psykiatriska tillstånd och förbereda patienten för beteendeförändringar.
Heldygnsvård
Heldygnsvård
Heldygnsvård skall främst vara avsedd för patienter med svåra svälttillstånd och med allvarliga medicinska eller psykiatriska komplikationer. Heldygnsvården har sjuksköterskor i tjänst dygnet runt och tillgång till somatisk och psykiatrisk konsultation inom 2 timmar under dygnets alla timmar. Avtal om samverkan med akutsjukhus och landstingsdriven psykiatrisk slutenvård finns. Heldygnsvård innebär tillgång till dagsjukvårdsaktiviteter.
Dygnssjukvård
Dygnssjukvård

Dygnssjukvård avser en mellanvårdsform av heldygnsvård och dagsjukvård.

 1. Patienterna slussas från heldygnsvård till dygnssjukvård när de inte kan skrivas ut för fortsatt öppenvård. Dygnssjukvård behövs när det somatiska tillståndet är stabilt och det inte längre är risk för suicid.
 2. Patienter kan inte genomföra ätträning i hemmet, exempelvis på grund av hög ångestnivå, kris i relationer till anhöriga etc. Patienten kan då få ett rum, tillsammans med anhörig om patienten är under 18 år och utan anhörig om patienten är 18 år eller äldre. Denna typ av patienter kan ha varit på heldygnsvård, men kan också komma från öppenvården. Det är känt sedan länge att inlärning av nytt beteende underlättas av träning i ny miljö.

Patienten erbjuds dagsjukvård (6 timmar) med boende och tillgång till jourläkare 24 timmar per dygn. Vid behov äter personal med patienterna efter det att den ordinarie dagsjukvården är stängd. Närheten till HDV och akutsjukvården medför trygghet för patienterna och anhöriga. Samtliga patienter i dygnssjukvård tas upp på ronden dagligen.

Mandometerkliniken har tio rum med tre gemensamma träningskök och allrum i direkt anslutning till HDV som kan erbjudas för dygnssjukvård.

Dagsjukvård
Dagsjukvård

Dagsjukvård (6 timmar eller längre) innefattar ätträning, värmebehandling, aktivitetsbehandling, stöd- och motivationssamtal med varaktighet under hela dagen. Ofta innebär detta att patienten äter samtliga måltider utom middag och kvällsmål på kliniken. De flesta som kommer från heldygnsvården går initialt över till dagsjukvård. Merparten av patienter som tas in i öppenvårdsbehandling börjar direkt i dagsjukvård.

Dagsjukvårdsbesök betyder att patienten är på kliniken upp till tre timmar per dag. Ofta är den vårdformen en direkt fortsättning på den längre dagsjukvården. Under ett dagsjukvårdsbesök träffar patienten sin behandlare och ofta ättränar patienten en till två måltider.

Övriga besök
Övriga besök
Ett övrigt besök kan bestå av motivationssamtal, besök hos läkare (ej undersökning) eller dietist eller telefonkonsultation. Det kan också vara ett anhörigsamtal. I sådana samtal deltar ofta flera professioner som behandlare, läkare eller övrig vårdpersonal.
Uppföljning
Uppföljning

Alla patienter följs under fem år efter remission.

Efter friskskrivning kommer patienten tillbaka till kliniken efter 1, 2, 3, 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 och 60 månader. Vid uppföljningarna mäter vi ätbeteende, fysisk aktivitet, somatisk och psykiatrisk status, livskvalitet och hur återanpassningen till skola, arbete och fritidsaktiviteter fungerar.


Vi erbjuder vårdprogram där gravida får hjälp med sitt ätande genom hela graviditeten

Vi tillhandahåller också konsultation i form av rådgivning, återfallspreventiva insatser, motiverande samtal, och stöd för gravida kvinnor eller kvinnor som planerar att bli gravida. Vi kommer gärna till Er på mödra- och/eller barnhälsovården för ett första möte och även för information och utbyte av erfarenhet kliniker emellan.

Vi som jobbar här har alla olika kompentens och erfarenhet. Vi har sjuksköterskor men även beteendevetare, socionomer, dietister. Ätstörningar som anorexi är komplexa sjukdomar och det är bara en fördel om personalen har olika utbildningsbakgrund eftersom sjukdomarna har både sociala, medicinska och psykologiska konsekvenser.

Jennie Sjöberg, verksamhetschef och leg sjuksköterska Mandometerkliniken Alingsås.

exempel-svart
logotype_color

Vi har avtal med Stockholms läns landsting, Västra Götalandsregionen (VGR), Värmlands och Gävleborgs läns landsting.

Så här vill vi att remissen till Mandometerkliniken skrivs

Vi önskar information om: ålder, vikt, längd, (gärna vikt- och längdkurvor för patienter 18 år och yngre), somatisk status inkl puls, menstruation, aktuella mediciner, ätstörningsdiagnos, sjukdomsduration, viktförlust under de tre senaste månaderna, förekomst av hetsätningar, kräkningar, hyperaktivitet, tidigare behandling och självmordsrisk.
Av remissen bör framgå att Mandometermetoden aktivt har valts.

AB MANDO

ScientificArt_collage

Genom åren har en lång rad vetenskapliga artiklar om forskningen på Mando publicerats i vetenskapliga och medicinska journaler.

Vetenskapliga artiklar
Contact Us