Vad erbjuder Mandometerklinikerna?

Mando Group AB är ett privat vårdbolag som genom Mandometerklinikerna bedriver vård och vårdutveckling, teknisk utveckling och forskning. Vi bedriver även förebyggande vård i form av studiebesök, föreläsningar och undervisning.

Var finns vi?

Vi har fem kliniker i Sverige, fyra i Stockholm; vid Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge, på Danderyds sjukhus, på Sophiahemmet, vid Hötorget, samt en klinik i Alingsås.
Till Våra kliniker >

Vi har också kliniker för behandling av överviktiga, Mandoleanklinikerna.
Läs mer om Mando Group >

När har vi öppet?

Mandometerkliniken vid Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge samt vid Sophiahemmet har öppet hela dygnet och 365 dagar per år.
Mandometerkliniken Danderyds sjukhus Hötorget och Mandometerkliniken Alingsås har öppet dagtid måndag till fredag.

Personal och kompetens

Hos oss arbetar beteendevetare, läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, dietister och nutritionister. AB Mando har dygnet runt bemanning bestående av läkare, sjuksköterskor och undersköterskor. Jourläkarlinjen består av sex läkare med följande specialiteter: invärtesmedicin, endokrinologi, pediatrik och allmänmedicin. Dessutom har vi en psykiatriker.

All behandlingspersonal på Mandometerklinikerna genomgår certifiering ”Hur man behandlar anorexi och bulimi” innan de börjar arbeta självständigt. Ett strukturerat utbildningsprogram innebär att deltagarna får en gedigen genomgång av teori och praktik inom etik, orsaker, riskfaktorer, svältrelaterad psykiatri, psykiatrisk samsjuklighet, läkemedelslära, inlärningsteori, beteende, sjukdomsbild och behandling på Mandometerklinikerna och i traditionell vård.

En väl fungerande organisation kräver ett gott ledarskap och därför har Mando Group AB satsat mycket på sina ledare. De kliniska cheferna deltar i en ledningsgrupp som träffas varje vecka.

Kort om beläggningen

Beläggningen är i genomsnitt 85-90%. Det finns ett gott samarbete avseende ätstörningar mellan Mandometerklinikerna och Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge.

Antal patienter

Vi har drygt 400 patienter i behandling. Lika många går i uppföljningsprogrammet.

Antal patienter i remission

Hittills har drygt 2200 patienter gått i remission. Dessa patienter följer vi i ett uppföljningsprogram under 5 år. Återfallsfrekvensen är ca 10%. Ca 80% av patienterna kommer till fler än hälften av uppföljningskontrollerna.

Remissionskriterier

 1. Normalt ätbeteende och mättnad, dvs att kunna äta 300-350 gram på 12-15 minuter
 2. Normal vikt (för kvinnor BMI 19-24, för män BMI 20-25)
 3. Normala laboratorievärden
 4. Normalt psykiatriskt tillstånd
 5. Tillbaka i skola eller arbete
 6. Mat och vikt upplevs inte vara ett problem
 7. Inga hetsätningar eller kräkningar de senaste 3 månaderna

Diagnoser och svårighetsgrad

Vi behandlar alla svårighetsgrader och diagnoserna anorexia nervosa, bulimia nervosa, hetsätningsstörning och annan specificerad ätstörning, OSFED. Vi exkluderar enbart patienter med pågående alkohol-och/eller drogberoende.

Ålder och kön

Vi behandlar alla åldrar och båda kön.

Kö och kösystem

För patienter från Stockholms län följer vi den prioriteringsordning som Stockholms läns landsting har satt upp. Se pdf >

Vårdtjänster

Ästörningspatienter med följande symtom läggs in akut:

 1. puls < 35-40 slag/min och/eller kroppstemp < 36° C,
 2. hypokalemi: K < 3.0 mmol/L,
 3. hypofosfatemi: P < 0.65 mmol/L ,
 4. hypomagnesemi Mg < 0.7 mmol/L,
 5. EKG – förändringar med förlängt QTc intervall > 450-500 msek
 6. akut dehydrering > 6 % samt
 7. suicidrisk

Slutenvård skall främst vara avsedd för patienter med svåra svälttillstånd och med allvarliga medicinska eller psykiatriska komplikationer.

På Mandometerklinikernas tre slutenvårdsavdelningar med totalt 41 vårdplatser arbetar ett multiprofessionellt team.

Avdelningarna är bemannade 24 timmar om dygnet alla dagar om året. Jourläkare finns dygnet runt.

Permissioner

På Mandometerkliniken följer vi patienterna genom hela behandlingsprocessen och bryter därmed ingen vårdkedja. Under behandlingens gång har patienter permissioner (successiv ökning av antalet dagar) för att träna på och vidmakthålla det nya beteendet i hemmiljö. Mandometerapparaten och permissionsschema för måltider, vila, fysiska och sociala aktiviteter medföljer.

2009 infördes mätbara kriterier för ”slutenvårdsremission”.  Detta är unikt för ätstörningsvården. Syftet är att: 1. minska tiden till remission, 2. minska antalet patienter som återinskrivs på slutenvården 3. bättre tillvaratagande av personalens kompetens och 4. öka tydligheten och standardiseringen av behandlingsinterventioner. Behandlingsansvaret övergår till öppenvård när patienten uppnått ”slutenvårdsremission” definierat av följande kriterier:

 • Serumkalium > 3.2 mmol/l
 • Puls ≥ 46 slag/min
 • Utsatt sond
 • 2 kilos viktökning för AN och EDNOS med anorektiskt beteende
 • Stillastående vikt för BN och EDNOS med bulimiskt beteende
 • Minst halverad psykofarmakabehandling
 • 20% minskad ångest, depression och tvångstankar/beteenden
 • Minst ett sammanhängande dygn fungerande permission

På Mandometerklinikens öppenvårdssavdelningar arbetar ett multiprofessionellt team som erbjuder följande vårdtjänster.

Öppenvård och dagvård är integrerad med slutenvården. Öppenvårdspersonal ambulerar mellan sluten– och öppenvårdsavdelningarna. Många av dessa har arbetat på Mando 10 år eller längre. Mer än en profession kan delta vid ett patientbesök.


Dagsjukvård minst sex timmar

En patient som bedöms behöva dagsjukvård erbjuds att vara på kliniken mån-fre (helgfria vardagar) mellan 08:00-16:00. Patienten äter måltider på kliniken och ättränar (i grupp eller enskilt) med behandlande personal. Patienten har dagliga samtal med behandlande personal som har kompetens inom psykologisk behandling och arbetar med beteendeförändringar, motivation och självkänsla. Vid behov träffar patienten läkare eller sjuksköterska för medicinsk behandling. På kliniken finns tillgång till olika aktiviteter som patienten kan utföra under dagarna; det finns exempelvis lärare som hjälper till med studier, musikinstrument, kreativ verksamhet, värme- och vilorum för avslappning och dämpning av aktivitet och ångesthantering etc.


Dagsjukvård minst tre timmar

Samma som dagsjukvård sex timmar men patienten har större frihetsgrad och färre restriktioner vad gäller ätande och fysisk aktivitet.  Krav ställs på både ansvarig kliniker och patient att de fyra hörnstenarna skall fungera trots kortare tid på kliniken. Restaurangbesök och ”förbjudna” livsmedel tränas.  Varje patient kan ha upptill flera hundra förbjudna livsmedel, dvs sådana livsmedel som anorektiker vägrar äta för att undvika viktökning eller livsmedel som bulimiker hetsäter av. Blindtest med Mandometer genomförs var 6:e vecka för att kontrollera att ätbeteendet följer programmerade normalkurvor.


Övriga besök

Personligt möte mellan patient och icke-läkare.

Nätverksmöte
Möten med patient och ev närstående och representanter för socialtjänst, skola, kommun eller annan vårdnadsgivare (barn- och ungdomspsykiatri).

Behandlingsbesök
Ett personligt möte mellan patient och en icke-läkare för specificerad behandlingsåtgärd.

Läkarbesök
Medicinsk och psykiatrisk kontroll inkl suicidbedömning, fortlöpande blodprovstagning, kroppsundersökning och vätskebalans. Program och kontroll för insättande/utsättande av mediciner och laxermedel. Läkarintyg och diskussion av nedtrappning av sjukskrivning.  Stödsamtal och information till patient och anhöriga.

Anhörigbesök
Personligt möte mellan en eller flera anhöriga och en eller flera sjukvårdspersonal.

Gruppbesök
Personligt möte för gruppbehandling eller samtalsgrupp mellan flera patienter och en eller flera sjukvårdspersonal från en eller flera vårdgivare.

Hembesök
Personligt möte mellan en patient och en eller flera representanter från en eller flera vårdgivare i patientens bostad.

Internetförmedlad psykologisk behandling, Mando Online
Internetförmedlad stöd och behandling genom modulbaserat program. Behandlaren följer upp patientens övningar, skattningar och eventuella meddelanden, gör bedömningar och ger feedback.

Alla patienter följs under fem år efter remission.

Efter friskskrivning kommer patienten tillbaka till kliniken efter 1, 2, 3, 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 och 60 månader. Vid uppföljningarna mäter vi ätbeteende, fysisk aktivitet, somatisk och psykiatrisk status, livskvalitet och hur återanpassningen till skola, arbete och fritidsaktiviteter fungerar.

Distansbehandling kan erbjudas som ett behandlingsalternativ efter bedömning vid nybesök. Nybesöket sker fysiskt på en av våra kliniker.

Patienten får Mandometer och Internetförmedlad psykologisk behandling, Mando Online i kombination med regelbundna distansbesök. Distansbesöken sker via video och utförs av en behandlare som även följer upp patientens övningar, skattningar och eventuella meddelanden, gör bedömningar och ger feedback.


Vi erbjuder vårdprogram där gravida får hjälp med sitt ätande genom hela graviditeten

Vi tillhandahåller också konsultation i form av rådgivning, återfallspreventiva insatser, motiverande samtal, och stöd för gravida kvinnor eller kvinnor som planerar att bli gravida. Vi kommer gärna till Er på mödra- och/eller barnhälsovården för ett första möte och även för information och utbyte av erfarenhet kliniker emellan.

Vi som jobbar här har alla olika kompentens och erfarenhet. Vi har sjuksköterskor men även beteendevetare, socionomer, dietister. Ätstörningar som anorexi är komplexa sjukdomar och det är bara en fördel om personalen har olika utbildningsbakgrund eftersom sjukdomarna har både sociala, medicinska och psykologiska konsekvenser.

Jennie Sjöberg, verksamhetschef och leg sjuksköterska Mandometerkliniken Sophiahemmet.

Så här vill vi att remissen till Mandometerkliniken skrivs

Vi önskar information om: ålder, vikt, längd, (gärna vikt- och längdkurvor för patienter 18 år och yngre), somatisk status inkl puls, menstruation, aktuella mediciner, ätstörningsdiagnos, sjukdomsduration, viktförlust under de tre senaste månaderna, förekomst av hetsätningar, kräkningar, hyperaktivitet, tidigare behandling och självmordsrisk.
Av remissen bör framgå att Mandometermetoden aktivt har valts.

Remissen skickas till:

Via TakeCare:
Mandometerkliniken Huddinge, SLV

Via post:
AB Mando, Box 4006, 141 04 HUDDINGE

exempel-svart
logotype_color
rv_pri_300
logo_region_jonkopings_lan_rgb2
Vi har avtal med Region Stockholm, Västra Götalandsregionen (VGR) , Region Värmland och Region Jönköpings län
ScientificArt_collage

Genom åren har en lång rad vetenskapliga artiklar om forskningen på Mando publicerats i vetenskapliga och medicinska journaler.

Vetenskapliga artiklar
Contact Us