Samtliga Mandometerkliniker erbjuder öppenvård dagtid måndag till fredag: Dagsjukvård, övriga öppenvårdsbesök och uppföljningsbesök.

Mandometerkliniken vid Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge har även akut sjukvård, heldygnsvård och dygnssjukvård.
Heldygnsvården har 16 platser med sjukvårdspersonal dygnet runt och dygnssjukvården 13 rum.

Här nedan kan Du läsa mer om de olika vårdformerna:

Akut sjukvård
Akut sjukvård

Ätstörningspatienter med följande symtom läggs in akut:

  1. puls < 35-40 slag/min och/eller kroppstemp < 36° C,
  2. hypokalemi: K < 3.0 mmol/L,
  3. hypofosfatemi: P < 0.65 mmol/L ,
  4. hypomagnesemi Mg < 0.7 mmol/L,
  5. EKG – förändringar med förlängt QTc intervall > 450-500 msek
  6. akut dehydrering > 6 % samt
  7. suicidrisk
Akutsjukvården på Mandometerkliniken vid Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge är integrerad med beteendeterapin. Syftet med heldygnsvården är att stabilisera patientens somatiska och psykiatriska tillstånd och förbereda patienten för beteendeförändringar.
Heldygnsvård
Heldygnsvård
Heldygnsvård skall främst vara avsedd för patienter med svåra svälttillstånd och med allvarliga medicinska eller psykiatriska komplikationer. Heldygnsvården har sjuksköterskor i tjänst dygnet runt och tillgång till somatisk och psykiatrisk konsultation inom 2 timmar under dygnets alla timmar. Avtal om samverkan med akutsjukhus och landstingsdriven psykiatrisk slutenvård finns. Heldygnsvård innebär tillgång till dagsjukvårdsaktiviteter.
Dygnssjukvård
Dygnssjukvård

Dygnssjukvård avser en mellanvårdsform av heldygnsvård och dagsjukvård.

  1. Patienterna slussas från heldygnsvård till dygnssjukvård när de inte kan skrivas ut för fortsatt öppenvård. Dygnssjukvård behövs när det somatiska tillståndet är stabilt och det inte längre är risk för suicid.
  2. Patienter kan inte genomföra ätträning i hemmet, exempelvis på grund av hög ångestnivå, kris i relationer till anhöriga etc. Patienten kan då få ett rum, tillsammans med anhörig om patienten är under 18 år och utan anhörig om patienten är 18 år eller äldre. Denna typ av patienter kan ha varit på heldygnsvård, men kan också komma från öppenvården. Det är känt sedan länge att inlärning av nytt beteende underlättas av träning i ny miljö.

Patienten erbjuds dagsjukvård (6 timmar) med boende och tillgång till jourläkare 24 timmar per dygn. Vid behov äter personal med patienterna efter det att den ordinarie dagsjukvården är stängd. Närheten till HDV och akutsjukvården medför trygghet för patienterna och anhöriga. Samtliga patienter i dygnssjukvård tas upp på ronden dagligen.

Mandometerkliniken har tio rum med tre gemensamma träningskök och allrum i direkt anslutning till HDV som kan erbjudas för dygnssjukvård.

Dagsjukvård
Dagsjukvård

Dagsjukvård (6 timmar eller längre) innefattar ätträning, värmebehandling, aktivitetsbehandling, stöd- och motivationssamtal med varaktighet under hela dagen. Ofta innebär detta att patienten äter samtliga måltider utom middag och kvällsmål på kliniken. De flesta som kommer från heldygnsvården går initialt över till dagsjukvård. Merparten av patienter som tas in i öppenvårdsbehandling börjar direkt i dagsjukvård.

Dagsjukvårdsbesök betyder att patienten är på kliniken upp till tre timmar per dag. Ofta är den vårdformen en direkt fortsättning på den längre dagsjukvården. Under ett dagsjukvårdsbesök träffar patienten sin behandlare och ofta ättränar patienten en till två måltider.

Övriga besök
Övriga besök
Ett övrigt besök kan bestå av motivationssamtal, besök hos läkare (ej undersökning) eller dietist eller telefonkonsultation. Det kan också vara ett anhörigsamtal. I sådana samtal deltar ofta flera professioner som behandlare, läkare eller övrig vårdpersonal.
Uppföljning
Uppföljning

Alla patienter följs under fem år efter remission.

Efter friskskrivning kommer patienten tillbaka till kliniken efter 1, 2, 3, 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 och 60 månader. Vid uppföljningarna mäter vi ätbeteende, fysisk aktivitet, somatisk och psykiatrisk status, livskvalitet och hur återanpassningen till skola, arbete och fritidsaktiviteter fungerar.

Från och med 1 januari 2019 har Mandolean AB fått förtroende från SLL (Stockholms Läns Landsting) att bedriva vård för ätstörningar samt öppenvård för hetsätningsstörningar.

Redan nu kan du läsa om förändringar i Mandometerklinikernas vårderbjudande:

Vård för ätstörningar >

Öppenvård för hetsätningsstörningar >

Contact Us