Samtliga Mandometerkliniker erbjuder öppenvård dagtid måndag till fredag: Dagsjukvård, övriga öppenvårdsbesök och uppföljningsbesök.

Mandometerkliniken Novum vid Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge samt Mandometerkliniken vid Sophiahemmet har även slutenvårdsavdelningar bemannad 24 timmar om dygnet alla dagar om året.

Här nedan kan Du läsa mer om de olika vårdformerna:

Slutenvård skall främst vara avsedd för patienter med svåra svälttillstånd och med allvarliga medicinska eller psykiatriska komplikationer.

På Mandometerklinikernas tre slutenvårdsavdelningar med totalt 41 vårdplatser arbetar ett multiprofessionellt team.

Avdelningarna är bemannade 24 timmar om dygnet alla dagar om året. Jourläkare finns dygnet runt.

På Mandometerklinikens öppenvårdssavdelningar arbetar ett multiprofessionellt team som erbjuder följande vårdtjänster.

Öppenvård och dagvård är integrerad med slutenvården. Öppenvårdspersonal ambulerar mellan sluten– och öppenvårdsavdelningarna. Många av dessa har arbetat på Mando 10 år eller längre. Mer än en profession kan delta vid ett patientbesök.


Dagsjukvård minst sex timmar

En patient som bedöms behöva dagsjukvård erbjuds att vara på kliniken mån-fre (helgfria vardagar) mellan 08:00-16:00. Patienten äter måltider på kliniken och ättränar (i grupp eller enskilt) med behandlande personal. Patienten har dagliga samtal med behandlande personal som har kompetens inom psykologisk behandling och arbetar med beteendeförändringar, motivation och självkänsla. Vid behov träffar patienten läkare eller sjuksköterska för medicinsk behandling. På kliniken finns tillgång till olika aktiviteter som patienten kan utföra under dagarna; det finns exempelvis lärare som hjälper till med studier, musikinstrument, kreativ verksamhet, värme- och vilorum för avslappning och dämpning av aktivitet och ångesthantering etc.


Dagsjukvård minst tre timmar

Samma som dagsjukvård sex timmar men patienten har större frihetsgrad och färre restriktioner vad gäller ätande och fysisk aktivitet.  Krav ställs på både ansvarig kliniker och patient att de fyra hörnstenarna skall fungera trots kortare tid på kliniken. Restaurangbesök och ”förbjudna” livsmedel tränas.  Varje patient kan ha upptill flera hundra förbjudna livsmedel, dvs sådana livsmedel som anorektiker vägrar äta för att undvika viktökning eller livsmedel som bulimiker hetsäter av. Blindtest med Mandometer genomförs var 6:e vecka för att kontrollera att ätbeteendet följer programmerade normalkurvor.


Övriga besök

Personligt möte mellan patient och icke-läkare.

Nätverksmöte
Möten med patient och ev närstående och representanter för socialtjänst, skola, kommun eller annan vårdnadsgivare (barn- och ungdomspsykiatri).

Behandlingsbesök
Ett personligt möte mellan patient och en icke-läkare för specificerad behandlingsåtgärd.

Läkarbesök
Medicinsk och psykiatrisk kontroll inkl suicidbedömning, fortlöpande blodprovstagning, kroppsundersökning och vätskebalans. Program och kontroll för insättande/utsättande av mediciner och laxermedel. Läkarintyg och diskussion av nedtrappning av sjukskrivning.  Stödsamtal och information till patient och anhöriga.

Anhörigbesök
Personligt möte mellan en eller flera anhöriga och en eller flera sjukvårdspersonal.

Gruppbesök
Personligt möte för gruppbehandling eller samtalsgrupp mellan flera patienter och en eller flera sjukvårdspersonal från en eller flera vårdgivare.

Hembesök
Personligt möte mellan en patient och en eller flera representanter från en eller flera vårdgivare i patientens bostad.

Internetförmedlad psykologisk behandling, Mando Online
Internetförmedlad stöd och behandling genom modulbaserat program. Behandlaren följer upp patientens övningar, skattningar och eventuella meddelanden, gör bedömningar och ger feedback.

Alla patienter följs under fem år efter remission.

Efter friskskrivning kommer patienten tillbaka till kliniken efter 1, 2, 3, 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 och 60 månader. Vid uppföljningarna mäter vi ätbeteende, fysisk aktivitet, somatisk och psykiatrisk status, livskvalitet och hur återanpassningen till skola, arbete och fritidsaktiviteter fungerar.

Distansbehandling kan erbjudas som ett behandlingsalternativ efter bedömning vid nybesök. Nybesöket sker fysiskt på en av våra kliniker.

Patienten får Mandometer och Internetförmedlad psykologisk behandling, Mando Online i kombination med regelbundna distansbesök. Distansbesöken sker via video och utförs av en behandlare som även följer upp patientens övningar, skattningar och eventuella meddelanden, gör bedömningar och ger feedback.

Vem kan få behandling?

Vi behandlar patienter med diagnoserna anorexia nervosa, bulimia nervosa, andra ätstörningar och hetsätningsstörning (BED). Vi behandlar alla åldrar och båda kön.

Vi har avtal med Region Stockholm, Västra Götalandsregionen (VGR), Region Värmland samt Region Jönköpings län. Du kan behöva en remiss förutom Din egenanmälan: Läs mer >

Contact Us