Enkäten delades ut till samtliga patienter som var på någon av Mandometerklinikerna i Sverige under andra veckan i oktober 2014. Veckan är slumpmässigt vald under hösten.

 

Svarsfrekvensen är något högre 2014 (80%) jämfört med 2013 (77%) och 2012 (70%).  Genomgående tyder resultaten på att patienterna som besvarat enkäten är svårare sjuka än patienterna som besvarade enkäten 2013. Anorexi fortfar att vara den dominerande självskattade diagnosen 51%, en ökning från 42% 2013.

 

Patienten får kännedom om Mandometerbehandling av framförallt vårdpersonal (39%). Med tanke på den kraftfullt ökande andel besökare på hemsidan (över 100 000 besökare per år) är det förvånansvärt liten andel som uppger att de fick kännedom om behandlingen via internet (12%). Patienterna fortfar att vara nöjda med behandlingen och personalens bemötande (8.1 av 10.0). 86% skulle rekommendera behandlingen till andra.  Av 103 patienter svarade 85% på enkäten.

Tabell 1. Svarsfrekvens samt fördelning vid respektive klinik

Patientenkat_Tabell1
Patientenkat_Figur1
Figur 1. Självskattad diagnos (n=88) 2014. AN= anorexia nervosa, BN = bulimia nervosa, EDNOS= ospecificerad ätstörning

De tillfrågade patienterna har behandlats i 7.5 (0.2-36) månader. Självskattad diagnos (Figur 1) skiljer sig från av kliniker ställd diagnos på patienterna under den aktuella veckan. Patienter som av kliniker fått diagnosen EDNOS men samtidigt har en anorektisk vikt eller ett bulimiskt beteende har själva uppfattat sig som anorektiker respektive bulimiker.

Patientenkat_Figur2
Figur 2. Patienternas skattning av kroppsligt, psykiskt och socialt mående, före behandling och vid enkättillfället

Med hjälp av en Visuell Analogskala, där 0= Mycket dåligt och 10= Mycket bra, fick patienterna skatta hur de mådde kroppsligt, psykiskt och socialt då de påbörjade behandlingen och vid enkättillfället (Figur 2) (medelvärde). Det kroppsliga (5.9), psykiska (5.3) och sociala (6.1) måendet upplevdes bättre vid enkättillfället jämfört med i början av behandlingen kroppsliga (2.1), psykiskt (1.6) och socialt (2.5).

Patientenkat_Figur3_
Figur 3. Patienternas upplevelse av Mandometerklinikens vård jämfört med annan ätstörningsvård där de tidigare behandlats
 1. Hur fungerar Mandometerbehandlingen?
 2. Hur insatt är Du i behandlingen?
 3. Får Du information om resultat?
 4. Känner Du Dig delaktig i behandlingen?
 5. Hur upplevde Du bemötandet i tidigare ätstörningsvård?
 6. Hur upplever Du bemötandet vid Mandometerkliniken?
 7. Hur nöjd var Du med tidigare ätstörningsvård?
 8. Hur nöjd är Du med Mandometerbehandlingen?
 9. Hur upplever Du Mandometerbehandling jämfört med tidigare ätstörningsvård?
Patientenkat_Figur4
Figur 4. Tycker Du att något saknas i behandlingen vid Mandometerkliniken?

34 av 35 patienter som ansåg att något saknas i behandlingen förslog följande förbättringar i behandlingen (ett eller flera alternativ):

 • Samtal med friska patienter
 • Samtal hur kroppen fungerar
 • Psykologsamtal
 • Kortare väntetid
 • Filmrum
 • Delta i matlagning
 • En modern Mandometer!
Patientenkat_Figur5
Figur 5. Skulle Du rekommendera Mandometerbehandling till en vän/kompis med ätstörning

86% av patienterna svarade att de skulle rekommendera Mandometerklinikens behandling till en vän med ätstörning (Figur 5).

Contact Us