Svar till SVT

 In Prioriterad

Då reportrarna från SVT ignorerar våra svar för att istället konsekvent förvränga fakta och vinkla sina artiklar för att ge nyhetspubliken en så dålig bild av Mando som möjligt, publicerar vi svaren till SVT här.

Man bör också känna till att reportrarna enbart, medvetet och aktivt sökt patienter som vill rikta kritik. Våra patienter, anhöriga och medarbetare vittnar om att SVTs reportrar varit ointresserade av goda erfarenheter, att deras kontakter med SVT har avvisats, avbrutits eller avslutats arrogant samt att patienter fått e-brev med innehållet:

Hej! Jag är reporter på SVT. Vi letar just nu efter personer med negativa upplevelser av Mandometerklinikerna då vi har ett intresse att rikta in oss på en sådan granskning just nu, eventuellt inför kommande dokumentär. Vi har förstått att du är missnöjd med Mando och vill skicka en förfrågan om att medverka i en längre filmad intervju med oss, då vi verkligen söker efter personer med dina erfarenheter.

Brev till SVT, Maja Flygt

24 november 2023

Det är inte en fråga om journalistisk “integritet” att som SVT (lokala) nyheter publicera felaktigheter som är till skada för dom patienter med ätstörningar som Mando behandlar. Det strider i stället mot det journalistiska uppdraget att sakligt informera SVT (lokala) nyheters publik.

Att SVT (lokala) nyheter inte informerade sin publik om den demonstration till patienternas fördel som hölls den 24 oktober och de starka vittnesmål som då framfördes – över 4000 namnunderskrifter, kommentarer och brev till stöd för Mando<https://www.skrivunder.com/signatures/mandometerklinikerna_hotas_av_stangning/> – som lämnades över till det hårt kritiserade politiska styret i Regionen, utan i stället planerar att publicera fler felaktigheter, strider mot dom etiska regler som gäller för journalister.
Det är ett etiskt problem att patienter med ätstörningar ska hindras från att få en behandling med bättre effekt än den behandling som erbjuds av Region Stockholm. SVT (lokala) nyheter bidrar till problemet.

Eftersom SVT (lokala) nyheters planer är till skada för patienter med ätstörningar ställer Mando inte upp på fler intervjuer. Erfarenheten att helt öppet och i detalj ha redovisat såväl det vetenskapliga underlaget som det kliniska resultatet av dom behandlingar som används för att sedan få en helt felaktig bild presenterad i SVT (lokala) nyheter är orsak nog.
Information om Mandometerbehandling finns på: www.mando.se

Hälsningar Cecilia Bergh

 

Svarsbrev till SVT, Maja Flygt

16 november 2023

Hej Maja,

Efter samtal med alla tolv sluten- och öppenvårdschefer på Mando och genomgång av journaldata är vårt gemensamma svar:

Självskadebeteende

 • Färre än 1% av Mandometerklinikernas patienter har självskadat.
 • Under 2023 har 7 (<1%) av 1421 patienter på slutenvårds- och öppenvårdsavdelningarna haft en journalförd incidens som föranlett suicidriskbedömning.
 • Allvarlig självskada kan leda till att patienten efter bedömning av någon av Mandometerklinikernas psykiatriker också bedöms av offentlig psykiatri eller att vårdintyg skrivs.
 • Under 2023 har en patient behandlats enligt Lag om Psykiatrisk Tvångsvård (LPT).
 • Under 2023 har 11 (<1%) patienter självskadat utanför Mandometerkliniken (i hemmet eller i annan vård).

Suicidrisk

Mandometerklinikerna har ett väl utarbetat program och en policy för suicidprevention. Personalen undervisas kontinuerligt om suicidprevention i regelbundna workshops. Det suicidpreventiva arbetet innebär:

 • Tillgången på psykofarmaka begränsas.
 • Patienten har täta besök på avtalade tider.
 • De psykiatriska symtomen utvärderas var 6e vecka under behandlingen.
 • Patienten förbereds på hur psykiatriska symptom påverkas av ett avvikande ätbeteende.
 • Vård- och Krisplanen, inklusive risksituationer och förebyggande åtgärder, uppdateras regelbundet.
 • Mandometerklinikerna har ett internt avvikelsesystem.
 • Suicidriskbedömning görs vid nybesök, därefter vid behandlingsstart och sedan minst var 6e vecka under behandling så snart patienten uppvisar minskad livslust.

Mandometerklinikernas utformning

Mandometerklinikerna är planerade så att alla riskbeteenden minimeras. Klinikerna har öppna ytor, alla dörrar till vilrummen har fönster, dörrarna har inga lås och det finns sittplatser i korridorerna; “det finns inte många ytor där man kan gömma sig” och det finns “alltid personal på golvet”. Hög personaltäthet. En av cheferna sa:  “Vi skulle aldrig släppa taget om en patient som mår så dåligt.”

Oacceptabelt beteende

Alla medarbetare undervisas kontinuerligt om oacceptabelt beteende och får en genomgång av rådande policys, som hålls uppdaterad. Patienterna monitoreras kontinuerligt; slutenvården har hög personaltäthet (antal patienter per heltidsanställd och dygn är 1.3).  Det är osannolikt att oacceptabla beteenden skulle undgå avdelningspersonalens uppmärksamhet. All nyanställd personal kontrolleras mot belastningsregister.

Jag åberopar mitt meddelarskydd och vill få det bekräftat att jag ska godkänna det ni kommer att publicera. Det inkluderar också den intervju ni gjorde med mig under demonstrationen den 24 oktober.

Vänliga hälsningar

Cecilia Bergh

Contact Us