Svarsfrekvensen i den årliga patientenkäten är 82%.  AN fortfar att vara den dominerande självskattade diagnosen 52%.  83% skulle rekommendera behandlingen till andra.

Tabell 1. Svarsfrekvens. 

Utdelade enkäter Svar (%)
94 77 82
patientenkat2018_figur1
Figur 1. Självskattad diagnos (Svarsfrekvens 96%).

De tillfrågade patienterna har behandlats i 5.2 (0.2-26) månader.

fpatientenkat2018_figur2
Figur 2. Patienternas skattning av kroppsligt, psykiskt och socialt mående, före behandling och vid enkättillfället (Svarsfrekvens 97%).

Med hjälp av en Visuell Analogskala, där 0= Mycket dåligt och 10= Mycket bra, fick patienterna skatta hur de mådde kroppsligt, psykiskt och socialt då de påbörjade behandlingen och vid enkättillfället (Figur 2) (medelvärde). Det kroppsliga (5.9), psykiska (4.9) och sociala (5.9) måendet upplevdes bättre vid enkättillfället jämfört med i början av behandlingen kroppsliga (2.9), psykiskt (2.5) och socialt (3.7).

fpatientenkat2018_figur3
Figur 3. Patienternas upplevelse av Mandometerklinikens vård jämfört med annan ätstörningsvård där de tidigare behandlats (Svarsfrekvens 96%)
 1. Hur fungerar Mandometerbehandlingen?
 2. Hur insatt är Du i behandlingen?
 3. Får Du information om resultat?
 4. Känner Du Dig delaktig i behandlingen?
 5. Hur upplevde Du bemötandet i tidigare ätstörningsvård?
 6. Hur upplever Du bemötandet vid Mandometerkliniken?
 7. Hur nöjd var Du med tidigare ätstörningsvård?
 8. Hur nöjd är Du med Mandometerbehandlingen?
 9. Hur upplever Du Mandometerbehandling jämfört med tidigare ätstörningsvård?
fpatientenkat2018_figur4
Figur 4. Tycker Du att något saknas i behandlingen vid Mandometerkliniken? (Svarsfrekvens 99%)

22 patienter som ansåg att något saknas i behandlingen förslog följande förbättringar i behandlingen (ett eller flera alternativ):

 • Mer fokus på det psykiska måendet (n=5)
 • Flera organiserade aktiviteter (n=3)
 • Ångesthantering och avslappningsövningar (n=2)
 • Psykologkontakt eller psykiskt stöd (n=7)
 • Flera aktiviteter (n=1)
 • Mer utrymme att vara på (n=2)
 • Mer feedback i slutet av behandlingen (n=1)
 • Vegetariskt kost (n=2)
fpatientenkat2018_figur5
Figur 5. Skulle Du rekommendera Mandometerbehandling till en vän/kompis med ätstörning? (Svarsfrekvens 98%)

83% av patienterna svarade att de skulle rekommendera Mandometerklinikens behandling till en vän med ätstörning (Figur 5).

Contact Us