Svarsfrekvensen i den årliga patientenkäten är något högre 2015 (88%) jämfört med 2014 (80%).  AN fortfar att vara den dominerande självskattade diagnosen 51%.  Patienten får kännedom om Mandometerbehandling av framförallt vårdpersonal, föräldrar/släkt och media. Patienterna fortfar att vara nöjda med behandlingen och personalens bemötande (8.3 av 10.0). 90% skulle rekommendera behandlingen till andra.

Tabell 1. Svarsfrekvens samt fördelning vid respektive klinik

Utdelade enkäter Svar (%)
Mandometerkliniken vid
Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge
45 40 89
Mandometerkliniken
Danderyds Sjukhus
23 17 74
Mandometerkliniken
Alingsås
20 20 100
Totalt 88 77 88
Patientenkat_2015_Figur1_
Figur 1. Självskattad diagnos (n=77) 2015. AN= anorexia nervosa, BN = bulimia nervosa, EDNOS= ospecificerad ätstörning

De tillfrågade patienterna har behandlats i 7.1 (0.2-19) månader. Självskattad diagnos (Figur 1) skiljer sig från av kliniker ställd diagnos på patienterna under den aktuella veckan. Patienter som av kliniker fått diagnosen EDNOS men samtidigt har en anorektisk vikt eller ett bulimiskt beteende har själva uppfattat sig som anorektiker respektive bulimiker.

Patientenkat_2015_Figur2
Figur 2. Patienternas skattning av kroppsligt, psykiskt och socialt mående, före behandling och vid enkättillfället

Med hjälp av en Visuell Analogskala, där 0= Mycket dåligt och 10= Mycket bra, fick patienterna skatta hur de mådde kroppsligt, psykiskt och socialt då de påbörjade behandlingen och vid enkättillfället (Figur 2) (medelvärde). Det kroppsliga (6.3), psykiska (5.6) och sociala (6.7) måendet upplevdes bättre vid enkättillfället jämfört med i början av behandlingen kroppsliga (2.2), psykiskt (1.8) och socialt (3.3).

Patientenkat_2015_Figur3_
Figur 3. Patienternas upplevelse av Mandometerklinikens vård jämfört med annan ätstörningsvård där de tidigare behandlats
 1. Hur fungerar Mandometerbehandlingen?
 2. Hur insatt är Du i behandlingen?
 3. Får Du information om resultat?
 4. Känner Du Dig delaktig i behandlingen?
 5. Hur upplevde Du bemötandet i tidigare ätstörningsvård?
 6. Hur upplever Du bemötandet vid Mandometerkliniken?
 7. Hur nöjd var Du med tidigare ätstörningsvård?
 8. Hur nöjd är Du med Mandometerbehandlingen?
 9. Hur upplever Du Mandometerbehandling jämfört med tidigare ätstörningsvård?
Patientenkat_2015_Figur4
Figur 4. Tycker Du att något saknas i behandlingen vid Mandometerkliniken?

21 patienter som ansåg att något saknas i behandlingen förslog följande förbättringar i behandlingen (ett eller flera alternativ):

 • Samtal med friska patienter
 • Samtal om hur kroppen fungerar
 • Psykologsamtal
 • Gruppsamtal
Patientenkat_2015_Figur5
Figur 5. Skulle Du rekommendera Mandometerbehandling till en vän/kompis med ätstörning

90% av patienterna svarade att de skulle rekommendera Mandometerklinikens behandling till en vän med ätstörning (Figur 5).

Contact Us