Tack för Din egenanmälan!

Vad händer nu?

Vi kommer att kontakta dig så snart som möjligt för att boka in ett första besök på kliniken.

Det första besöket är ett möte då du träffar en erfaren behandlare och/eller en läkare. Du får berätta om din problematik och hur den påverkar dig och ditt liv. Vi ställer frågor om ditt mående, ditt ätande, din fysiska aktivitetsnivå, din sociala situation m.m. Vi tar även vikt, blodtryck samt lyssnar på hjärtat. Du får information om Mandometerkliniken och vår behandling samt möjlighet att ställa frågor. Vi gör också en bedömning av vilken vårdnivå som är lämplig för dig. I Stockholm kan vi erbjuda heldygnsvård, dygnssjukvård, dagsjukvård och öppenvård, i Alingsås kan vi erbjuda dagsjukvård, öppenvård och gruppbehandling).

Behandlingstiden varierar i och amed att varje patients vårdplan är individuell. Beroende på aspekter såsom problematik, förutsättningar, följsamhet mm, så kan patienternas behandlingsperiod bli olika lång. Du och din behandlare arbetar framåt i den takt som passar just dig. Efter friskskrivning erbjuds alla före detta patienter att delta i det femåriga uppföljningsprogrammet.

Följande kriterier är målen som vi strävar emot, när du har nått dessa så är du helt frisk ifrån din ätstörning!

  • Normalt ätbeteende, kunna känna hunger och mättnad
  • Normalt psykiatriskt tillstånd
  • Normal, stabil vikt
  • Normala blodvärden
  • Vara tillbaka i skola/arbete och fritidsaktiviteter
  • Själv kunna säga att mat och vikt inte längre är ett problem
  • Inga kräkningar eller hetsätningar de senaste tre månaderna

Har du frågor?

Kontakta oss på info@mando.se eller 08-556 406 00.

Contact Us