Mandometerklinikens personal uppmuntrar patienter och närstående att medverka i vården för att öka upplevelsen av säker och patientcentrerad vård. Utvärdering görs med årlig anonym enkät. 2019 års resultat visas i figurerna 1 – 9.

71 % (80) av de tillfrågade svarade på patientenkäten och 49 % (51) på närståendeenkäten.

Patienterna svarade att de främst fått kännedom om Mandometerkliniken från remitterande läkare medan anhöriga säger att de fått kännedom om behandlingen även från internet, elevhälsan och BUP, figur 1-2.

patientenkat_fig1
Figur 1. Hur patienter fick kännedom om Mandometerbehandling.
patientenkat_fig2
Figur 2. Hur anhöriga fick kännedom om Mandometerbehandling.

Vi enkättillfället hade patienterna behandlats i genomsnitt 5 månader. Deras kroppsliga, psykiska och sociala mående förbättrades under behandlingen, figur 3.
De närståendes mående förbättrades också, speciellt det psykiska måendet, figur 4.

patientenkat_fig3
Figur 3. Hur mådde Du då Du började behandlingen vid Mandometerkliniken? Hur mår Du idag?
patientenkat_fig4
Figur 4. Hur mådde Du då Din närstående började i behandling vid Mandometerkliniken? Hur mår Du idag?
patientenkat_fig5
Figur 5. Diagnos enligt patient.

Både patienter och anhöriga anger anorektiska problem som huvudsaklig diagnos, figur 5.

patientenkat_fig6
Figur 6. Patienters upplevelse av delaktighet i, bemötande i och nöjdhet av vården.
patientenkat_fig7
Figur 7. Närståendes upplevelse av delaktighet i, bemötande i och nöjdhet av vården.

Patienterna upplever stor delaktighet, att Mandometerbehandlingen fungerar väl och att bemötandet är bra, figur 6.
Närståendeenkäten visar jämförbara resultat, figur 7.

  1. Fungerar behandlingen
  2. Insatthet i behandlingen
  3. Information om resultat
  4. Delaktighet i behandlingen
  5. Bemötande vid Mandometerkliniken
  6. Bemötande annan ätstörningsvård
  7. Nöjd med Mandometerbehandlingen
  8. Nöjd med annan ätstörningsvård

80 % av patienterna och 73 % av de närstående svarade att de skulle rekommendera Mandometerklinikens behandling till en vän eller annan anhörigs barn/syskon/partner med ätstörning, figur 8, 9.

patientenkat_fig8
Figur 8. Skulle Du rekommendera Mandometerbehandlingen till vän/kompis?
patientenkat_fig9
Figur 9. Skulle Du rekommendera Mandometerbehandlingen till annan närståendes barn/syster/bror/sambo?
Contact Us